Statut Fundacji artystyczno-eventowej „Fantazmat”

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Aleksandra Maria Górna, Marta Małgorzata Górna, Olga Cuske i Mateusz Makowski zwani dalej Fundatorami, zgodnie z treścią Aktu Ustanowienia Fundacji, sporządzonego w dniu 23 października 2017 r. ustanawiają fundację, dla której na mocy ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.), ustala niniejszy statut.

 2. Fundacja działa pod nazwą Fundacja artystyczno-eventowa „Fantazmat”.

 3. Fundacja może używać nazwy skróconej, tj. Fundacja „Fantazmat”.

 4. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 2

 

 1. Fundacja ma osobowość prawną.

 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

 4. Fundacja posługuje się wyróżniającym ją znakiem graficznym, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej.

 5. Fundacja używa odpowiednich pieczęci.

 6. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego                   w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 7. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

 8. Rok obrotowy (podatkowy) fundacji jest równy rokowi kalendarzowemu.

 

§ 3

 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

§ 4

 

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Bydgoszcz w województwie kujawsko-pomorskim. 

 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

 3. Fundacja może tworzyć oddziały i delegatury terenowe zarówno w Polsce, jak i za granicą. Siedziby jednostek terenowych Fundacji określane są w uchwałach powołujących daną jednostkę.

 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy                 w wybranych językach obcych. 

 

§ 5

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami          i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 6

 

Celami działania Fundacji są:

 1. Integracja różnorodnych środowisk lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich                                i międzynarodowych.

 2. Wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych i integracji osób niepełnosprawnych.

 3. Działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 4. Działalność w sferze turystyki i krajoznawstwa.

 5. Wspieranie wszelkiej działalności na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki.

 6. Działalność naukowa i popularnonaukowa w obszarze nauk humanistycznych, technicznych, społecznych i przyrodniczych. 

 7. Wsparcie i rozwój szeroko rozumianego ruchu rekonstrukcji historycznej, rzemiosła i rękodzielnictwa.

 8. Realizacja działań, a także promocja oraz upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

 9. Promocja i upowszechnienie aktywności fizycznej, sportowej oraz rekreacji.

 10. Promocja i upowszechnianie działań z zakresu teatrologii, ludologii i narratologii.

 11. Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa oraz dóbr kultury materialnej i niematerialnej Europy. 

 12. Działalność edukacyjna i szkoleniowa. 

 13. Budowanie powiązań oraz sieci współpracy międzysektorowej – pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, biznesem, osobami fizycznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

§ 7

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę oraz wsparcie ośrodków muzealnych, akademickich i kulturalnych oraz współpracę przy wdrażaniu nowych form interaktywnych.

 2. Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami przy realizacji celów fundacji.  

 3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych i warsztatowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 4. Organizację konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów, pokazów, festynów, wystaw.

 5. Organizację wydarzeń sportowo-rekreacyjnych m. in. w formie walk i zabaw historyczno-ludowych, gier terenowych i miejskich, gier ARG, larpów, czy VR.

 6. Rekonstrukcję historyczną rzemiosł dawnych oraz kultury niematerialnej różnych epok historycznych.

 7. Organizację szkoleń i warsztatów z wykorzystaniem gier w zakresie coachingu, edukacji, integracji i podnoszenia świadomości społecznej.

 8. Organizację wydarzeń o charakterze artystycznym. 

 9. Realizację form teatralnych, realizację filmową, realizację audycji radiowych i telewizyjnych. 

 10. Tworzenie i promocję gier planszowych i karcianych.

 11. Wytwarzanie rękodzieła.

 12. Organizowanie działań promocyjno-marketingowych z wykorzystaniem audycji radiowych, telewizyjnych, projektów multimedialnych, akcji i kampanii społecznych na rzecz promocji kultury, twórców, twórczości 

 13. Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowań prawnych dotyczących celów statutowych Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 8

 

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 600,00 zł (słownie sześćset złotych 00/100) wniesionych przez Fundatorów oraz inne mienie (środki finansowe, ruchomości
  i nieruchomości) nabyte przez Fundację w toku działania.

 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. 

 3. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

 4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową. 

 

§ 9

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 • darowizn, spadków, zapisów,

 • dotacji i subwencji oraz grantów,

 • dochodów z aukcji, kwest, akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych i prywatnych,

 • dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji,

 • dochodów z licytacji, festiwali i konkursów,

 • odsetek bankowych,

 • nawiązek i innych wpłat sądowych i komorniczych,

 • odpisu 1%,

 • dochodów z odpłatnej działalności statutowej,

 • innych wpływów prawem dozwolonych.

 

§ 10

 

 1. Dochody Fundacji pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków  i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji według uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, o ile oczywistym jest, że w chwili składania oświadczenia stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

 Rozdział IV

 Rodzaje działalności Fundacji

 

§ 11

Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem. Fundacja jest uprawniona do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych.

 

§ 12

 

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami lub współpracować z nimi.

 2. Fundacja dla osiągnięcia swoich celów statutowych może pozyskiwać środki trwałe i inne materiały.

 3. Fundacja może realizować cele statutowe poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

 4. Fundacja dla osiągnięcia swoich celów statutowych może pozyskiwać środki trwałe, sprzęty i inne materiały oraz zawierać umowy o pracę, świadczenie usług i inne umowy cywilnoprawne, korzystać ze świadczeń wolontariuszy i mienia osób trzecich, umożliwiające realizację jej celów. 

 

§ 13

 

 1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

 2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

§ 14

 

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudniani na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych.

 2. Zasady wynagrodzenia oraz jego wysokość ustala Zarząd Fundacji.

 3. W umowach między Fundacją, a członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje inny członek Zarządu lub osoba upoważniona na drodze uchwały Zarządu.

 

Rozdział V

Fundatorzy

 

§ 15

 

 1. Do kompetencji Fundatorów należy:

 • powoływanie członków pierwszego składu Zarządu Fundacji

 • podejmowanie decyzji o połączeniu i likwidacji Fundacji 

 1. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji.

 

Rozdział VI

Władze Fundacji

 

§ 16

 

1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

Rozdział VII

Zarząd Fundacji

 

§ 17

 

 1. Zarząd Fundacji liczy od 2 do 7 osób, łącznie z Prezesem i Wiceprezesem Zarządu. 

 2. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy. 

 3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.

 4. O powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu decyduje Zarząd większością głosów. W przypadku braku większości decyduje Prezes Zarządu. Prezes może zostać odwołany jedynie większością głosów pozostałych członków Zarządu.

 

§ 18

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji 

 • reprezentowanie Fundacji w kontaktach z innymi podmiotami 

 • realizacja celów statutowych Fundacji 

 • realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji, niezgodne z obowiązującym prawem bądź z postanowieniami niniejszego Statutu 

 • zarządzanie majątkiem Fundacji 

 • sporządzanie wizji działalności Fundacji i wytyczanie ścieżki rozwoju Fundacji w zakresie realizacji celów statutowych 

 • przyjmowanie subwencji i dotacji, darowizn, spadków i zapisów 

 • opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów pracy działania Fundacji oraz planów finansowych 

 • występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia lub likwidacji Fundacji 

 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji  i sporządzanie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji oraz ich zatwierdzanie

 • udostępnianie rocznych sprawozdań i innych sprawozdań cząstkowych zainteresowanym organom nadzorczym lub innym podmiotom, jeśli wynika to z przepisów prawa 

 • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników

 • ustalanie warunków współpracy z osobami prawnymi i fizycznymi, zawieranie umów cywilnoprawnych, w tym umów-zlecenie, umów o dzieło, a także umów o świadczenie usług i innych niezbędnych umów do realizacji celów statutowych

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną lub w wiadomości tekstowej na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.

6. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

 

§ 19

 

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:

 • śmierci,

 • złożenia rezygnacji i dostarczenia jej do siedziby Fundacji za potwierdzeniem,

 • odwołania z funkcji.

 1. Członek Zarządu może zostać zawieszony z decyzyjności poprzez stosowną uchwałę wskutek następujących okoliczności:

 • na własna prośbę,

 • z powodu choroby powodującej długotrwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

 • z powodu zaniechania obowiązków członka przez okres dłuższy niż 3 miesiące,

 • z powodu rażącego naruszenia postanowień niniejszego statutu. 

Decyzję o zawieszeniu członka podejmuje Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów, a w przypadku braku porozumienia, decyduje Prezes Zarządu. 

 

Rozdział VIII

Sposób Reprezentacji

 

§ 20

 

W sprawach majątkowych i niemajątkowych oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd w liczbie minimum 2 członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział IX
Zmiana Statutu

§ 21

 

 

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd.  

 2. Uchwały w sprawie zmiany statutu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności wszystkich członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

Rozdział X

Połączenie z inną fundacją

 

§ 22

 

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 23

 

Uchwałę w sprawie połączenia z inną Fundacją podejmuje Zarząd w porozumieniu z Fundatorami,  przy czym decyzja zapada w drodze uchwały podjętej większością głosów. 

 

Rozdział XI

Likwidacja Fundacji

 

§ 24

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.

 

§ 25

 

 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.

 2. O likwidacji Fundacji Prezes Zarządu zawiadamia ministra nadzorującego Fundację.

 3. O przeznaczeniu majątku Fundacji pozostałego po likwidacji decyduje Zarząd Fundacji. 

 

§ 26

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji  o zbliżonych celach.

 

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

 

§ 27

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają postanowienia Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalność fundacji. 

 2. Statut w pierwotnym brzmieniu zatwierdzono i podpisano 23 października 2017 roku w Bydgoszczy.

 3. Statut zmieniono 15 listopada 2017 roku w Bydgoszczy. 

 

Close Menu